Sociálne poistenie

Sociálne poistenie je povinné v prípade, že pracujete a tvorí nemocenské, dôchodkové a invalidné poistenie a príspevok do rezervného fondu.

Sociálne poistenie zamestnancov

Podobne ako na Slovensku aj v Českej republike hradí za zamestnancov povinné poistenie ich zamestnávateľ. Jeho výšku je určuje zákon a vypočítava sa percentuálne podľa sadzby pre daný kalendárny rok.

Vy teda v tomto smere nemáte voči sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. V prípade, že za vás zamestnávateľ poistné neuhradí nejedná sa o váš dlh a nie je tým narušená ani vaša účasť na poistení ako takom. To znamená, že sa vám odpracovaná doba započítava do dôchodkového aj nemocenského poistenia.

Sociálne poistenie OSVČ (na Slovensku SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba)

V prvom rade ako OSVČ máte povinnosť podieľať sa len na dôchodkovom poistení. Zálohy platíte v mesačných splátkach príslušnej správe sociálneho zabezpečenia a ich výška sa vám vypočíta z vášho celoročného príjmu. Ak chcete aby sa na vás vzťahovali výhody nemocenského poistenia musíte si priplatiť tzv. nemocenské poistenie OSVČ. Na tzv. ošetrovné však ako OSVČ ani v tomto prípade nárok nemáte.

Od roku januára 2021 v súvislosti so snahou o zníženie administratívy sa môžete stať tzv. poplatníkom v paušálnom režime a to v prípade, že nie ste platcom DPH a váš ročný príjem nepresiahne 1 milión korún. Prihlásite sa tak k plateniu dani z príjmu, zdravotného i dôchodkového poistenia zároveň.  Ušetríte si tak podávanie každoročného daňového priznania, prehľadu OSSZ a VZP a komunikáciu s tromi rozdielnymi úradmi. Komunikujete len s finančným úradom.   

Že sa chcete stať poplatníkom v paušálnom režime musíte dopredu nahlásiť prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu. Ten odovzdáte osobne, poštou, alebo prostredníctvom dátovej schránky príslušnému finančnému úradu. Väčšinou tak musíte učiniť najneskôr do 10. januára daného roku. Ak porušíte podmienku minimálnej ročnej mzdy 1 milión korún automaticky ste povinný podať daňové priznanie.

Výška jednotnej paušálnej dane sa stanovuje každoročne. V roku 2021 napríklad činila 5 469 korún mesačne. Určite nie je vašou povinnosťou sa k nej prihlásiť a vždy si premyslite, či je pre vás stanovená výška dane výhodná.

Hlavná a vedľajšia živnosť. Kedy musíte platiť do dôchodkového systému?

Ak vykonávate hlavnú samostatne zárobkovú činnosť ste povinný platiť si dôchodkové poistenie po celú dobu vykonávania živnosti a to bez ohľadu na výšku vášho zárobku. Keď živnosť ukončíte, či pozastavíte, povinnosť platiť zálohy vám zaniká k poslednému dni v mesiaci kedy ste živnosť ukončili.

Pokiaľ máte živnosť na vedľajší príjem povinnosť platiť dôchodkové poistenie nemáte v prípade, že ste v danom roku nezarobili viac než je tzv. rozhodná čiastka. Rozhodná čiastka je premenlivá a v roku 2021 činila 85 058 korún. Môžete sa tiež k dôchodkovému poisteniu prihlásiť dobrovoľne. Formulár nájdete tu.

TIP NA ZÁVER

Priplatiť si nemocenské poistenie sa oplatí napríklad budúcim mamičkám, ktoré plánujú tehotenstvo. Aby ste však mali nárok na plnenie poistného, musíte poistenie platiť minimálne po dobu 270 kalendárnych dní v posledných dvoch rokoch. Výšku a výpočet dávok si môžete vypočítať tu.

Ak uvažujete o nemocenskom poistení, okrem ČSSZ ho ponúkajú aj komerčné poisťovne. Poistenie platíte v mesačných splátkach. V prípade čerpania dostanete za každý deň práce neschopnosti zjednanú čiastku. Nevýhodou môže byť maximálne zjednaná čiastka v prípade, že sa váš príjem výrazne zvýši a tiež skutočnosť, že komerčná poisťovňa si môže chcieť overiť váš príjem. Zvážte ktorá alternatíva je pre vás najvýhodnejšia.

Podobné články